ROK SZKOLNY 2017/2018ZAPRASZAMY
rodziców i dzieci, które
po raz pierwszy przyjdą do przedszkola


26 czerwca ( wtorek)  br. godz. 16:00 

zebranie z Dyrektorem przedszkola oraz spotkanie
ze specjalistą nt. adaptacji dzieci do przedszkola
 
(przychodzą tylko rodzice)

SPOTKANIE ODWOŁANE

29 i 30 sierpnia br. godz. 15:00-16:00
dni adaptacyjne dla dzieci
 Proszę zabrać ze sobą obuwie na zmianęPrzedszkole realizuje
PROJEKT UNIJNY

"Kraina nauki - kraina uśmiechu.
Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"

1. INFORMACJE OGÓLNE

ü  GMINA  MIASTO BIAŁYSTOK/PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 realizują projekt pt.: "Kraina nauki-krainą uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"

ü  Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0118/16

               

ü  Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 135934,70; wartość projektu: 159931,50

ü  Czas trwanie projektu: 05.02.2018-31.12.2018

ü  Cel projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 25 w Białymstoku poprzez wprowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 170 dzieci w wieku przedszkolnym, oraz poszerzenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych 16 nauczycielek PS25.         

 

Zapytanie ofertowe
na koordynatora projektuUBEZPIECZENIE DZIECI

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci uczęszczające
do Przedszkola Samorządowego nr 25
Kraina Uśmiechu w Białymstoku
są ubezpieczone w
 Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowe S.A.
okres ubezpieczenia: 01.09.2017r. - 31.08.2018r.

Wysokość składki za cały rok - 24,00 zł
suma ubezpieczenia - 10 000,00 zł
miejsce ubezpieczenia - cały świat 24 h/dobę

Ogólne warunki NNW ubezpieczenia znajdują się
 w holu przedszkola

Opłaty przyjmuje kancelaria przedszkola do 29 września br.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
wynosi
100 zł (I dziecko)
70 zł (II dziecko w przedszkolu)
III dziecko w przedszkolu - zwolnione z opłat
Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców

58 1440 1387 0000 0000 1650 4815

Z góry serdecznie dziękujemy :-

Szanowni Rodzice!

      Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

 • Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu) w sierpniu i listopadzie,
 • Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanym przez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu, w którym rodzic przedłożył to oświadczenie,
 • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola, obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

W związku  z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
od 1 stycznia 2017 r. sześcioletni i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostali subwencją oświatową.

Wobec powyższego
od 1 styczni 2017r  rodzice dzieci urodzonych 2010r
 
oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do przedszkola muszą ponosić jedynie opłaty
za korzystanie  przez dzieci z wyżywienia.

Dyrektor PrzedszkolaUwaga Rodzice
Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole
od 1 stycznia 2017r.


W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku z dnia 14.11.2016r. informuję, iż od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny:
09 1240 5211 1111 0010 3556 5351

Nr konta bankowego, na który wnosimy
opłatę za żywienie, odsetki:

49 1240 5211 1111 0010 3556 5407

wpłata musi wpłynąć na konto przedszkola do 15-go
 każdego miesiąca)

 • nie można łączyć kont
  (opłata stała z opłatą za żywienie)
 • należy uzgadniać każdorazowo kwoty należne do opłaty z intendentem przedszkola
 • Przy wpłacaniu należy podać:
  za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka, grupa, za jaki miesiąc - . Staś Kowalski gr. 4 za
   styczeń 2017 r.

Jolanta Teresa Zysk

Dyrektor PS 25 Kraina UśmiechuWAŻNE SPRAWY ORGANIZACYJNE!

· Ze względów bezpieczeństwa wejście główne  do przedszkola jest zamknięte w godz.9.00 - 14.00. Proszę korzystać z kodu lub dzwonić. Kodem otwierającym drzwi posługują się tylko rodzice/ opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

·   W sprawach informacji o dziecku nie cierpiących zwłoki prosimy umawiać się z nauczycielką po zajęciach. 
Proszę nie wywoływać nauczycielki podczas zajęć gdyż zajmuje się wtedy Waszym dzieckiem i pozostałymi w grupie.

· Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego wszystkie dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach na powietrzu (wyjątek stanowi bardzo wietrzna , mroźna pogoda, obfite opady deszczu, gołoledź) Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku odpowiedniego ubioru.

·   Zabrania się wprowadzania na teren przedszkola psówUWAGA !!! UWAGA !!!

W naszym przedszkolu od lat prowadzimy
selektywną zbiórkę surowców wtórnych.
Zachęcamy rodziców wraz z dziećmi do zbierania makulatury i butelek plastikowych PET
 oraz zużytych baterii.
W roku szkolnym 2016/2017 zebraliśmy:
1980 kg makulatury
240 kg butelek PET
100 kg nakrętek


W/w surowce prosimy
 o składania w holu przedszkolnym

Z góry dziękujemy :-)

 

Nasze przedszkole zostało przyjęte do grona
 Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających sięGratulujemy!!!!

Uwaga!

Nasza strona internetowa
www.ps25.neostrada.pl
została uznana
za stronę przyjazną młodzieży
i otrzymała certyfikat

W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,
które informują rodziców, o co powinni zadbać
zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku kontynuowanie nauki poza granicami kraju.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach
www.men.gov.pl
www.polska-szkola.pl
www.powroty.gov.pl